Kapłaństwo

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie

Warunki przyjęcia do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie:

  1. Rozmowa z Ks. Rektorem lub innym moderatorem
  2. Rozmowa z Ojcem Duchownym
  3. Rozmowa z psychologiem

Wymagane dokumenty:

  1. Własnoręcznie napisane podanie do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, z prośbą o przyjęcie do PWSD w Gnieźnie.
  2. Świadectwo chrztu i bierzmowania
  3. Życiorys napisany własnoręcznie
  4. Kopia świadectwa dojrzałości
  5. Świadectwo moralności wystawione przez Księdza Proboszcza oraz Katechetę
  6. 2 fotografie legitymacyjne
  7. Kwestionariusz personalny odebrany w Sekretariacie Seminarium

O przyjęciu do Seminarium Duchownego kandydat zostaje poinformowany drogą listowną przez Księdza Rektora. Wydział Teologiczny osobnym listem informuje daną osobę o przyjęciu do grona studentów Wydziału Teologicznego.

Ze względu na czas potrzebny na przeprowadzenie rozmów i wstępne rozeznanie powołania kandydatów prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się osób pragnących wstąpić do Seminarium. Oficjalny nabór rozpocznie się z dniem 1 czerwca 2016 r.

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie zaprasza wszystkich, którzy odczytują w swoim sercu głos powołania do Chrystusowego kapłaństwa.

Nabór do Seminarium dokonuje się dwutorowo, zarówno w odniesieniu do samego Seminarium Duchownego, jak i Wydziału Teologii UAM w Poznaniu, w ramach którego realizowane są studia filozoficzno-teologiczne.

Seminarium zaprasza kandydatów do swojej siedziby w Gnieźnie. Osoby gotowe wstąpić do Seminarium zachęca się, by zgłaszały się odpowiednio wcześnie, nawet przed formalnym otrzymaniem świadectwa dojrzałości.

Rejestracja na Wydziale Teologii UAM dokonuje się drogą elektroniczną na stronie internetowej UAM:

www.rejestracja.amu.edu.pl

Na stronie internetowej podane są informacje na temat wymaganych dokumentów, sposobu rejestracji, czasu egzaminu oraz zakresy tematów do przygotowania na rozmowę egzaminacyjną.

Wszystkie potrzebne informacje można otrzymać również u Księży Proboszczów lub w sekretariacie Seminarium.

 

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie

ul. Seminaryjna 2

62-200 Gniezno,

Tel. (061) 426-46-61. Fax (061) 426-46-65

www.pwsd.archidiecezja.pl

 

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY – SEKCJA W GNIEŹNIE

ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno Tel/fax.: 61 – 424 98 71

e-mail: teogn@amu.edu.pl

www.thfac.poznan.pl