Konto parafii

 

BZWBK: 56 1090 1072 0000 0001 1687 1793